Artículos

Kondycjonowanie za pomocą azotanu potasu miału pozytywny wpływ na rozwój siewek mieczyków

W Pakistanie w warunkach kontrolowanych zbadano wpływ kondycjonowania różnymi stężeniami KNO3 (1, 2, 3, 4, 5 oraz 0%) na kiełkowanie i rozwój siewek mieczyka (Gladiolus alatus). Nasiona zostały zanurzone w roztworach z KNO3 o różnym stężeniu (1–5%), umieszczone w wodzie destylowanej na 48 godzin lub pozostały niekondycjonowane (grupa kontrolna). Do każdej próby użyto 40 nasion. Wszystkie zostały umieszczone w fitotronie w temperaturze 20 ±2°C na czas kiełkowania. Czas potrzebny na 50% wzejście rósł wraz ze zwiększaniem stężenia KNO3 od 1% do 4%. Największą prędkość kiełkowania wynoszącą 92% uzyskano w grupie umieszczonej w wodzie destylowanej. Drugą najlepszą wartość (80%) odnotowano przy 1-proc. stężeniu KNO3, a 70% – przy 2% KNO3. Uzyskane wyniki sugerowały, że w badaniach dotyczących kondycjonowania mieczyków należy przetestować wpływ niższych stężeń KNO3, np. od 0,2% do 1%. W wyniku badania udało się ustalić wpływ kondycjonowania przy użyciu KNO3 na rozwój siewek. Długość siewek rosła wraz ze zwiększaniem stężenia KNO3 w roztworze w zakresie od 1% do 3%. Najwyższe rośliny (14 cm) odnotowano w przypadku 3-proc. stężenia azotanu potasu, a następnie 13,5 cm przy 2% azotanu potasu. Analiza różnic wykazała, że różne stężenia KNO3 miały znaczący wpływ na masę cebulek mieczyków. Maksymalną masę wynoszącą 0,64 g uzyskano przy stężeniu 3% KNO3, następnie 0,39 g przy 4% KNO3 oraz 0,21 g przy 2% KNO3. Jak pokazano na wykresie 1, między czasem kiełkowania a masą cebulek wystąpiła pozytywna korelacja.

Wykres 1. Zależność między długością siewki a masą cebulki mieczyków jako efekt kondycjonowania nasion.

Autor

Ramzan, A., I.A. Hafiz, T. Ahmad and N.A. Abbasi. 2010. Effect of priming with potassium nitrate and dehusking on seed germination of gladiolus (Gladiolus alatus). Pak J Bot, 42(1): 247-258.

Powiązane artykuły