bool(false)

mostrar

Skuteczność zastosowania azotanu potasu w obniżeniu wskaźnika występowania mszycy pszennej (Schizaphis graminum) w uprawach jęczmienia - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Skuteczność zastosowania azotanu potasu w obniżeniu wskaźnika występowania mszycy pszennej (Schizaphis graminum) w uprawach jęczmienia

Celem badania było ustalenie wpływu nawożenia KNO3 na odporność jęczmienia (Hordeum distichum) na mszycę pszenną (Schizaphis graminum). Osiemnastodniowe siewki dwóch odmian jęczmienia (od. F. Unión bez graminy i od. MCU-34 z naturalną graminą) były podlewane nawozami rozpuszczalnymi o różnym stężeniu KNO3. Siewki zostały zakażone dorosłymi osobnikami mszycy pszennej i umieszczone w fitotronie. Pięć dni później policzono osobniki mszycy pszennej. W obu odmianach poziom infestacji był odwrotnie proporcjonalny do dostarczonych ilości KNO3. Wskaźnik wzrostu populacji mszycy pszennej Schizaphis graminum spadł w siewkach jęczmienia nawadnianych nawozem rozpuszczalnym zawierającym co najmniej 30 mM azotanu.

Azotan gromadził się w większym stopniu w pierwszym liściu siewek niż w drugim jako skutek nawożenia azotanem. Stężenie graminy, która jest czynnikiem dopowiadającym za odporność jęczmienia na insekty, wzrosła w drugim liściu (młodszym) i spadła w pierwszym liściu (starszym) przy większej zawartości NO3- w nawozie rozpuszczalnym. KNO3 w sztucznych paszach i roślinach miał negatywny wpływ na odżywianie mszycy pszennej. Przeżywalność poczwarek S. graminum karmionych azotanem potasu spadła przy większych stężeniach KNO3 (rys. 1) po 24 godzinach (LD50 = 200 mM). Sugeruje się, że nawożenie azotanem może mieć negatywny wpływ na szkodliwą działalność mszycy pszennej na siewki jęczmienia ze względu na zmiany stężenia graminy w liściach.

Autor

Salas, M.L., L.J. Corcuera and V.H. Argandona. 1990. Effect of potassium nitrate on gramine content and resistance of barley against the aphid Schizaphis graminum. Phytochemistry 29(12): 3789-3791.