Artículos

Zwiększone plonowanie ziemniaków dzięki dolistnemu zastosowaniu azotanu potasu

Przeprowadzono eksperyment polowy, którego celem była ocena reakcji ziemniaków na dolistne zastosowanie azotanu potasu, pod względem wzrostu wegetatywnego, plonu bulw oraz rozmiaru bulw. Ziemniaki uprawiano na piaszczysto-gliniastej glebie w półsuchym klimacie północno-wschodniej Tunezji. W eksperymencie zastosowano układ bloków losowanych kompletnych z czterema cyklami nawożenia i trzema replikacjami. W czterech cyklach nawożenia zastosowano preparat z 0, 0,5, 1 oraz 2 g KNO3/l podany przed oprysk dolistny po 45, 55 i 70 dniach od sadzenia. Wzrastające dawki azotanu potasu spowodowały znaczące zwiększenie (P < 0,05) wysokości roślin, liczby liści, powierzchni liści, względnej zawartości wody w liściach oraz zawartości chlorofilu.

Po każdym nawożeniu azotanem potasu obserwowano znaczący wzrost średniej masy i średnicy bulwy (tabela 1). Dolistne opryski KNO3 spowodowały wzrost plonu bulwy w stosunku do próby kontrolnej, choć był to wynik statystycznie nieistotny (tabela 1). Nawożenie przeprowadzono na początku sezonu wegetacyjnego, co oznacza, że zastosowanie w późniejszym terminie, podczas fazy zawiązywania lub dojrzewania, może mieć wyraźniejszy wpływ na plon.


Tabela 1. Wpływ dolistnego podawania azotanu potasu na jakość i plon bulw ziemniaka.

Autor

Dkhil, B. B., M. Denden and S. Aboud. 2011. Foliar potassium fertilization and its effect on growth, yield and quality of potato grown under loam-sandy soil and semi-arid conditions. International Journal of Agricultural Research, 6: 593-600.

Powiązane artykuły
Transport fotoasymilatów w roślinach ziemniaka
Nawożenie rzędowo-wgłębne ziemniaków preparatami Ultrasol® K Plus i Qrop® KN pomaga zwiększyć plon