Stosowany dolistnie azotan potasu przyczynia się do zmniejszenia stopnia wylegania ryżu z 40% do 15%

Mniejszy odsetek wylegania ryżu i większa wytrzymałość łodyg są związane z prawidłowym zaopatrzeniem uprawy w potas. W związku z tym w Qulin w stanie Missouri (USA) w latach 1999 i 2000 zbadano wpływ nawożenia potasem na wyleganie wysokiej odmiany ryżu Baldo. Wykorzystano glebę ilasto-gliniastą zawierającą 123 kg K ekstrahowanego z NH4OAc/ha. Do nawożenia przed sadzeniem zastosowano 54 kg K2O/ha, a w ciągu sezonu przeprowadzono dwukrotne nawożenie z użyciem 27 kg K2O/ha, jako źródło potasu wykorzystując KCl. Dwie aplikacje po 14 kg K2O/ha w postaci azotanu potasu (2 * 30 kg = 60 kg KNO3/ha) porównano z KCl podawanym do gleby. Wyleganie ryżu Baldo zostało znacznie zmniejszone przez dolistne nawożenie azotanem potasu w ciągu sezonu (rysunek 1).

Rysunek 1. Wpływ nawożenia potasem (K) na wyleganie wysokiej odmiany ryżu Baldo w latach 1999 i 2000.

Autor

Dunn, D. i G. Stevens. 2005. Rice potassium nutrition research progress. Better crops, 89: 15-17