Stosowanie azotanu potasu w aerozolu dolistnym okazało się skuteczniejsze niż siarczan potasu w zakresie zwiększania plonów oraz wielkości owoców klementynek

Badano efekty stosowania różnej częstotliwości i stężeń roztworów azotanu potasu i siarczanu potasu w oprysku dolistnym na produkcję owoców i parametry jakościowe klementynek. Doświadczenie odbywało się na równinie Gharb w Maroku. Gleba była gliniasta, a wykorzystana w doświadczeniu odmiana klementynek to Cadoux, szczepiona na drzewach Citrange Carrizo; drzewa miały 23 lata. Stosowane stężenia badanych nawozów dolistnych wynosiły 5% i 8% KNO3 oraz 2,5% i 4% K2SO4, przy czym opryski wykonywano dwa lub trzy razy w okresie wzrostu owoców w sadach o trzech różnych rozstawach nasadzeń (odległości pomiędzy drzewami wynosiły odpowiednio D1: 6 m x 6 m, D2: 5 m x 6 m oraz D3: 6 m x 3,5 m). Uprawa kontrolna była spryskiwana samą wodą. Dni, w których wykonywano opryski, to: 16 lipca, 3 sierpnia i 21 sierpnia 2007 r.  W określonym dniu nawożenia każde drzewo opryskiwano dziesięcioma litrami potasowego nawozu dolistnego.

Wysokie stężenie potasu stosowane w trzech opryskach wykazało największą skuteczność w zakresie zwiększania wielkości owoców klementynek. Stwierdzono, że w przypadku uprawy o niskiej gęstości nasadzeń (D1), 8% roztwór KNO3 podawany w dwóch lub trzech opryskach dolistnych był najskuteczniejszy w zwiększaniu średniej wagi owocu w porównaniu do uprawy kontrolnej. Zabieg polegający na podaniu 8% roztworu KNO3 w 3 opryskach zapewni największy odsetek owoców w klasie Extra w przypadku wszystkich rozstaw nasadzeń (tabela 1). Zaobserwowano, że drzewa, u których wykonano jedynie dwa opryski dolistne, znacząco słabiej radziły sobie ze zwiększaniem wielkości owoców w porównaniu z drzewami nawożonymi trzykrotnie.

Tabela 1. Rozkład liczby owoców (%) klementynek w najwyższej klasie wielkości owoców w odpowiedzi na nawożenie dolistne potasem w przypadku małej (D1), średniej (D2) i dużej (D3) gęstości sadu.

Zabiegi polegające na oprysku azotanem potasu były bardziej skuteczne niż nawożenie siarczanem potasu w zakresie poprawy barwy owoców i całkowitej zawartości rozpuszczalnego cukru (TSS) w owocu. Biorąc pod uwagę wpływ dolistnego nawożenia potasem, wynik wskazuje w sposób niebudzący wątpliwości, że zwiększenie stężenia potasu i liczby oprysków dolistnych spowodowało zwiększenie zbioru z drzewa. Roztwory 8% KNO3 i 4% K2SO4okazały się najbardziej skuteczne w zakresie zwiększenia plonów. Największy zysk z produkcji wynoszący 12–13 t/ha zaobserwowano po 3 opryskach 8% roztworem azotanu potasu (rysunek 1). Oprysk 8% roztworem KNO3 dał największy plon w przypadku wszystkich trzech gęstości nasadzeń w porównaniu z innymi trzykrotnymi nawożeniami potasem.

 

​Rysunek 1. Wpływ trzech oprysków dolistnych na plony klementynek w przypadku małej (D1), średniej (D2) i dużej (D3) gęstości sadu.

Autor

Hamza, A., A. Bamouh, M. El Guilli and R. Bouabid. 2012. Response of clementine citrus var. Cadoux to foliar potassium fertilization; Effects on fruit production and quality. Research findings: e-ifc No. 31: 8-15.