Preparat Qrop® K zastępuje chlorek potasu (MOP) z korzyścią dla hodowców cebuli w Indiach

Cebula jest znanym na świecie produktem stosowanym do nadawania smaku potrawom. Cebula jest także rolno-przemysłowym składnikiem przypraw opartych na odwodnionym proszku i płatkach. W Indiach jest ona jedną z najważniejszych komercyjnych upraw warzywnych zajmujących obszar 1,2 miliona hektarów o średniej produktywności wynoszącej 16 t/ha. Cebula jest uprawą pory zimnej i najlepiej zbierać ją przed rozpoczęciem prawdziwej pory gorącej. Na terenie Indii jest ona uprawiana przez cały rok, ale rolnicy w każdym regionie wybierają najlepszy czas na uprawę. Ogólną praktyką jest jej uprawa przez nawadnianie zalewowe.

Ilustracja 1. Wizytacja badania I w dniu 13 kwietnia 2016 r. Od lewej do prawej: P. Fere (Menedżer ds. Rozwoju Biznesu, Azja Południowa), rolnik i p. Pingle (urzędnik terenowy). 

Zastosowanie chlorku potasu (MOP) jest dotowane przez indyjski rząd, a wynikająca z tego niska cena jest głównym czynnikiem wpływającym na wybór MOP jako źródła potasu przez rolników. Cebulę wybrano jako docelową uprawę do badań demonstracyjnych w celu przekonania rolników, że początkowa inwestycja w droższy azotan potasu jako optymalne źródło K zostanie skompensowana przez wyższy oczekiwany plon i lepszą jakość produktów rolnych. Przyczyną wyboru cebuli był jej duży obszar uprawy w Indiach oraz dwie kwestie agronomiczne, do których rozwiązania najbardziej odpowiedni byłby azotan potasu w postaci bryłek (preparat Qrop® K):
1.    Pierwszą kwestią agronomiczną jest to, że cebula jest uprawa wrażliwą na chlorki i przewiduje się, że źródło potasu niezawierające chlorków przyniesie duże korzyści pod względem plonu.
2.     Drugą kwestią jest zabezpieczenie niskiej ceny cebuli z powodu wahań cen rynkowych. Rolnicy chcą mieć większą możliwość kontrolowania czasu zbioru i jest to bodziec do zmiany praktyk uprawy w kierunku nawadniania kroplowego. Obecnie jedynie 1–2% procent cebuli jest uprawiane przy nawadnianiu kroplowym. Preparat Qrop® K jest łatwy w stosowaniu jako nawóz bazowy i pogłówny, zarówno w systemach nawadniania zalewowego, jak i kroplowego.

Ilustracja 2. Zbiory na 100 m2 nawożonego obszaru w badaniu I.

Ilustracja 3. Obserwacje plonu na próbie pobranej z powierzchni 100 m2, wykonane przez dr Yogesha Kadama, specjalistę w dziedzinie agronomii z firmy CSQM. 

Ilustracja 4. Różnice wielkości i koloru w zabiegach z badania I. Cebule nawożone azotanem potasu w postaci bryłek (QropTM K), są wyraźnie większe i mają głębszy fioletowy kolor niż cebule zebrane z uprawy kontrolnej. 
 

Aby wykazać korzyści ze stosowania preparatu Qrop® K dla hodowców cebuli, firmy SQM i Coromandel SQM (Indie) Pvt. ltd przeprowadziły badanie w dystrykcie Pune (stan Maharashtra). Badanie koordynował Dattatray Fere. Stan Maharashtra ma 30% udziału w obszarze i produkcji cebuli w całym kraju.
Dla badań zdefiniowano następujące cele:

•    Określenie skuteczności preparatu Qrop® K w przypadku cebuli w celu zwiększenia korzyści ekonomicznych dla hodowcy w porównaniu z bieżącą praktyką.
•    Określenie wpływu preparatu Qrop® K na korzyści z plonu z uprawy i parametry jakościowe cebuli takie jak wielkość, kolor i masa pojedynczej bulwy oraz liczba cebul mieszczących się w skrzynkach stosowanych na rynku.
•    Określenie wpływu zastąpienia MOP preparatem Qrop® K, do 50% lub 100% całkowitej podaży potasu.
•     Określenie wpływu dwóch poziomów całkowitej dawki K, przy zastąpieniu części MOP preparatem Qrop® K.

Badania przeprowadzono w dwóch lokalizacjach w stanie Maharashtra (tabela 1). Badania rozpoczęły się w porze rabbi, tj. w styczniu 2016 r., a zbiór odbył się w kwietniu 2016 r. Badanie I obejmowało trzy zabiegi, badanie II – dwa. Badania zostały przeprowadzone na cebuli odmiany Fursungi na czarnej glebie bawełnianej o wysokiej zawartości gliny i pH wynoszącym od 7,2 do 7,6. Zastosowanie NPK w praktyce rolniczej wynika z zaleceń opublikowanych w „Directorate of onion and garlic research centre”. Zalecane wartości w przypadku cebuli uprawianej w porze rabbi (chłodnej) to 110:40:60 (N:P2O5:K2O) na ha. N jest podzielony na trzy równe dawki, tj. 10, 30 i 45 dni po przesadzeniu, a K2O jest podzielony na dwie równe dawki po 10 i 45 dniach po przesadzeniu.

Tabela 1. Szczegółowe informacje na temat dwóch badań przeprowadzonych w stanie Maharasthra.

Badania wyraźnie wykazały korzyść z zastosowania azotanu potasu jako preferowanego źródła K dla cebuli w stosunku do MOP. We wszystkich zabiegach przy zastosowaniu preparatu Qrop® K plon był wyższy niż w przypadku uprawy kontrolnej, stosującej MOP jako jedyne źródło K (tabela 2). Wzrost całkowitego stężenia potasu, przy 67% K dostarczonego preparatem Qrop® K (badanie I, zabieg 3), skutkował największym wzrostem plonu (32%). Przy równoważnej dawce K plon wzrósł o 27% w stosunku do standardowej praktyki rolniczej dzięki zastąpieniu 50% całkowitego K azotanem potasu w postaci preparatu Qrop® K w badaniu I i o 17% dzięki zastąpieniu 100% MOP preparatem Qrop® K w badaniu II.

Wzrost plonu wynikał głównie z większego rozmiaru cebul. Hodowcy w Indiach wolą większe cebule, ponieważ powoduje to zmniejszenie liczby cebul na skrzynkę, przez co są one bardziej atrakcyjne wizualnie pod względem rynkowym.

Tabela 2. Agronomiczne wyniki badań. Plon wyznaczano na poletkach o powierzchni 100 m2 na zabieg. Średnią liczbę cebul na skrzynkę i średnicę bulwy obliczono na próbie obejmującej 10 skrzynek lub bulw cebuli.

Koszty K wynikające z zastosowania preparatu Qrop® K wzrastają maksymalnie do 12% całkowitych kosztów uprawy, kiedy całość MOP zostaje zastąpiona azotanem potasu (tabela 3). Przy cenie 10 000 INR/t (~150 USD/t) i 60 kg K2O/ha, próg rentowności dla tych dodatkowych kosztów wynosi 1 t/ha, jeżeli cały potas jest dostarczany preparatem Qrop® K i 0,4 t/ha, jeżeli 50% potasu jest dostarczane preparatem Qrop® K. Zastosowanie azotanu potasu spowodowało wzrost plonu o ponad 6 t/ha (tabela 2), co wskazuje, że ten próg rentowności został z łatwością osiągnięty.

Zysk netto dla rolnika wzrósł o 39% i 44% w stosunku do standardowej praktyki rolniczej w wyniku zastąpienia MOP preparatem Qrop® K do nawożenia pogłównego w badaniu I, nawet bez uwzględnienia potencjalnie wyższej ceny za większe cebule. W badaniu II zysk netto wzrósł o 19% dzięki dostarczeniu całości K preparatem Qrop® K zamiast MOP. 

Podsumowując, wykazano, że azotan potasu jest preferowanym źródłem K dla cebuli w Indiach. Wyniki tych badań pomogą w przekonaniu rolników, że inwestycja w optymalne nawożenie łatwo zwraca się dzięki zwiększeniu ilości i jakości produktów rolnych.

Ilustracja 5. Badanie II z rolnikiem i pracownikami rolnymi. Obsada roślin cebuli poddanych działaniu azotanu potasu (Zabieg 1) jest w widoczny sposób lepsza, rośliny są większe i mają ciemniejszy zielony kolor.

Ilustracja 6. Widoczna różnica w poddanym nawożeniu i kontrolnym poletku w czasie zbioru w badaniu II Pędy cebuli hodowanej zgodnie ze standardową praktyką rolniczą (z przodu) już się zaginają, co jest oznaką dojrzałości bulwy, natomiast poletko poddane działaniu azotanu potasu (z tyłu) jest nadal zielone.

Tabela 3. Ekonomiczne wyniki badań. Dochód brutto oparto na plonie cebuli w t/ha i średniej cenie wynoszącej 10 000 INR (~150 USD) na t. Nie uwzględniono wzrostu ceny z powodu zwiększonej jakości upraw. Całkowity koszt upraw oparto na rzeczywistych kosztach poniesionych przez rolnika w każdej lokalizacji badania, obejmujących: wysiew i przesadzanie, koszty nawozu i obornika, ochronę roślin, pracę i inne czynności związane z uprawą.

 

Powiązane artykuły