Oprysk środkami powierzchniowo czynnymi w połączeniu z azotanem potasu zwiększył plon włókna bawełnianego

Próbę przeprowadzono w Zachodnim Tennessee (USA) w 1991 r. w celu oceny wpływu azotanu potasu stosowanego dolistnie ze środkami powierzchniowo czynnymi oraz bez nich, na plon włókna bawełnianego (Gossypium hirsutum L.) i stężenie potasu w liściach i szypułkach liści. Rośliny bawełny uprawiano na glebie gliniasto-ilastej, a poletka nawożono nawozem podstawowym zgodnie z zaleceniami praktyki rolniczej. Eksperyment zaplanowano w układzie losowych bloków kompletnych. Zabiegi dolistne obejmowały uprawę kontrolną, 10,8 kg KNO3/ha + woda, 10,8 kg KNO3/ha + Penetrator Plus, 10,8 kg KNO3/ha + X-77, 5,3 kg KNO3/ha + Penetrator Plus i 5,3 kg KNO3/ha + X-77. Opryski dolistne dostarczano w dawce 94 l/ha, a środki powierzchniowo czynne dodawano do roztworów w ilości: Penetrator Plus – 1,25% (V/V), oraz X-77 – 0,5% (V/V).  Opryski dolistne stosowano 4 razy: po dwóch, czterech, sześciu i ośmiu tygodniach od połowy kwitnienia w pierwszych trzech latach. W czwartym roku (1994) pierwszy oprysk zastosowano w połowie kwitnienia, drugi 2 tygodnie później, a trzeci i czwarty 9 i 18 dni po drugim oprysku.

Wzrost stężenia K w liściach i ogonkach liściowych nastąpił głównie po zastosowaniu 10,8 kg KNO3 z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego. Siedem dni po opryskach dolistnych stężenie K w liściach i ogonkach liściowych wzrosło odpowiednio o 11% i 6% w porównaniu do uprawy kontrolnej. Zabiegi dolistne nie miały wpływu na plon pierwszego zbioru włókna bawełnianego. Plon drugiego zbioru i plon całkowity były większe po zastosowaniu 10,8 kg KNO3/ha z dodatkiem preparatu Penetrator Plus w porównaniu do pozostałych zabiegów. Całkowity plon włókna bawełnianego przy zastosowaniu 10,8 kg KNO3/ha z dodatkiem preparatu Penetrator Plus wzrósł statystycznie istotnie, o 10% w porównaniu z uprawą kontrolną (rys. 1). Wyniki te sugerują, że opryskiwanie środkami powierzchniowo czynnymi w połączeniu z KNO3 może zwiększyć pobieranie K i plony bawełny.

Rysunek 1. Całkowity plon włókna bawełnianego (dwa zbiory rocznie; wartości średnie z czterech lat).

Autor

Howard, D. D. and C.O. Gwathmey. 1995. Influence of surfactants on potassium uptake and yield response of cotton to foliar potassium nitrate. Journal of plant nutrition, 18(12): 2669-2680.

Powiązane artykuły