Artículos

Namaczanie nasion w roztworach azotanu potasu to skuteczna metoda kondycjonowania

Badanie składające się z trzech eksperymentów przeprowadzono w celu oceny wpływu zwiększonych temperatur i różnych stężeń azotanu potasu (KNO3) oraz kwasu giberelinowego (GA3) na kiełkowanie nasion melonowca (Carica papaya L.). We wszystkich eksperymentach nasiona odmiany „Kapoho Solo” zasiano na głębokości 0,5 cm w plastikowych donicach zawierających nawodniony wermikulit 2. Eksperymenty przeprowadzono w układzie losowych bloków kompletnych z 4 powtórzeniami po 50 nasion na każdy.

W pierwszej próbie nasiona przed zasianiem namaczano przez 15 min w roztworach wodnych GA3 o stężeniu 0,0; 0,6; 1,2 lub 1,8 mM lub KNO3 o stężeniu 0; 0,5 lub 1,0 M. Po kondycjonowaniu nasiona zasiano w donicach i umieszczono na podgrzewanych (35 ±5°C) lub niepodgrzewanych (25 ±5°C) półkach w szklarniach zbrojonych włóknem szklanym. W przypadku nasion namaczanych w KNO3 lub GA3 przez 15 minut odnotowano zwiększony procent siewek, które wzeszły oraz skrócony czas 50% kiełkowania, w porównaniu do nasion namaczanych w wodzie. Zwiększenie stężenia KNO3 z 0 do 1,0 M spowodowało wzrost odsetka siewek, które wzeszły. W obu temperaturach ogólny procent wzejścia siewek był większy przy namaczaniu w KNO3 niż w GA3.

W drugim eksperymencie nasiona namaczano przez 15 minut w wodzie destylowanej lub w 1,0 M roztworach KNO3, CaNO3, KCl lub CaCl2. Nasiona zasiano i hodowano na półkach niepodgrzewanych (25 ±5°C) w warunkach szklarnianych. Najwyższy odsetek siewek, które wzeszły oraz najkrótszy czas 50% kiełkowania odnotowano w przypadku namaczania w azotanie potasu (tabela 1). W trzecim eksperymencie nasiona namaczano w KNO3 lub GAprzed suszeniem przez 2 tygodnie lub po suszeniu. Suszenie nie wpłynęło na efekty kondycjonowania w przypadku KNO3 i GA3.

Tabela 1.  Wpływ namaczania nasion melonowca przez 15 minut w roztworach chemicznych (zabiegi) na wschód siewek.

Autor

Furutani, S. C. and M.A. Nagao. 1987. Influence of temperature, KNO3, GA3 and seed drying on emergence of papaya seedlings. Scientia Horticulturae, 32: 67-72.

Powiązane artykuły