Artículos

Dolistne stosowanie azotanu potasu w przypadku mandarynek wykazało wyższą skuteczność w porównaniu do PTS pod względem liczby owoców uzyskanych z jednego drzewka

Badanie obejmowało różne formy potasu (azotan potasu, fosforan monopotasowy i tiosiarczan potasu) i ich działanie po oprysku dolistnym na mandarynki odmiany Balady w dwóch sezonach wegetacyjnych. Doświadczenie przeprowadzono na 13-letnich drzewkach pączkujących na podkładce cytrusowej z kwaśnej pomarańczy w odstępach 4x4 m. Drzewka były uprawiane na piaszczystej glebie w prowincji gubernatorskiej Giza w Egipcie. Wszystkie zabiegi nawożenia potasem wspomagano cynkiem chelatowanym o stężeniu 0,5%, a opryski stosowano na drzewka przed kwitnieniem (koniec maja) lub po kwitnieniu (koniec lipca). Wykonane nawożenie: uprawa kontrolna (opryski wodą), KNO3 o stężeniu 1%, KNO3 o stężeniu 1,5%, MKP o stężeniu 1%, MKP o stężeniu 1,5%, PTS o stężeniu 1% i PTS o stężeniu 1,5%. Doświadczenie przeprowadzono w układzie losowych bloków kompletnych z trzema powtórzeniami.

Uzyskane wyniki wykazały, że zastosowanie wszystkich form potasu przy wspomaganiu cynkiem skutkowało zauważalną poprawą stanu mineralnego liści. Pod względem liczby owoców najwyższą ich liczbę w obu sezonach stwierdzono przy opryskach 1,5% KNO3 (436 i 441 owoców/drzewko) i była ona istotnie wyższa niż w przypadku innego nawożenia. W przypadku uprawy kontrolnej odnotowano średnio najniższą liczbę owoców na drzewko (380 owoców/drzewko). W pierwszym sezonie opryski KNO3 i PTS o stężeniach 1,5% istotnie zwiększyły plon do 60,6 i 61,3 kg/drzewko. W drugim sezonie tylko opryski KNO3 o stężeniu 1,5% znacząco zwiększyły plon do 64,2 kg na drzewko, w porównaniu do wyników wszystkich innych zabiegów nawożenia. Najniższe plony uzyskano w przypadku nawożenia uprawy kontrolnej dawką 44,0 kg/drzewko w pierwszym sezonie i 46,5 kg/drzewko w drugim sezonie. Wszystkie cechy fizyczne owoców (długość, średnica, waga, objętość i ciężar właściwy) oraz ich właściwości chemiczne (całkowita zawartość rozpuszczalnych substancji stałych (TSS), kwasowość, stosunek TSS/kwasowość i zawartość witaminy C) uległy znacznej poprawie w przypadku wszystkich zabiegów nawożenia w porównaniu do uprawy kontrolnej. Stosowanie dolistne potasu miało korzystny wpływ na plon i jakość owoców mandarynek, przy czym największe plony uzyskano po zastosowaniu 1,5% KNO3.

Autor

Sarrwy, S. M. A., M.H. El-Sheikh, S.S. Kabeil and A. Shamseldin. 2012. Effect of foliar application of different potassium forms supported by zinc on leaf mineral contents, yield and fruit quality of “Balady” mandrine trees. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(4): 490-498.

Powiązane artykuły