Azotan potasu wyprzedza inne środki kondycjonujące pod względem uzyskiwanego wigoru nasion ostrej papryki (Capsicum annuum)

Zbadano wpływ kondycjonowania nasion różnymi środkami kondycjonującymi na wigor nasion ostrej papryki (Capsicum annuum) odmiany Hot Queen. Nasiona sterylizowano powierzchniowo przez zanurzenie w roztworze podchlorynu sodu (5%) na pięć minut i wysuszono na bibule filtracyjnej. Wysterylizowane nasiona kondycjonowano wodą destylowaną (dH2O), NaCl (1%), kwasem salicylowym (SA, 50 ppm), kwasem acetylosalicylowym (ASA, 50 ppm), kwasem askorbinowym (AsA, 50 ppm), PEG-8000 (PEG, -1,25 MPa) oraz KNO3 (3%) w ciemności przez 48 godzin. Wszystkie zabiegi kondycjonowania znacząco poprawiają końcowy odsetek kiełkowania (ang. final germination percentage, FGP) nasion papryki w porównaniu z próbką kontrolną. Nasiona kondycjonowane za pomocą KNO3, AsA, SA i ASA wykazały maksymalną wartość FGP tzn. 100% w każdym przypadku. KNO3 wyprzedza wszystkie inne środki kondycjonujące pod względem skrócenia czasu potrzebnego do kiełkowania 50% nasion, większej długości korzeni i pędów oraz masy świeżej rozsady (rysunek 1).

Rysunek 1. Wpływ kondycjonowania na świeżą masę rozsady papryki. Środki kondycjonujące: woda destylowana (dH2O), NaCl (1%), kwas salicylowy (SA, 50 ppm), kwas acetylosalicylowy (ASA, 50 ppm), kwas askorbinowy (AsA, 50 ppm), PEG-8000 (PEG, -1,25 MPa) oraz KNO3 (3%).

Autor

Amjad, M., K. Ziaf, Q. Iqbal, I. Ahmad, M.A. Riaz and Z.A. Saqib. 2007. Effect of seed priming on seed vigour and salt tolerance in hot pepper. Pak. J. Agric. Sci, 44(3): 408-416.