Artículos

Azotan potasu przewyższał inne środki przerywające stan spoczynku pod względem zwiększonego kwitnienia i masy owoców truskawki

Celem tego badania była ocena wpływu różnych środków przerywających stan spoczynku na zmniejszenie negatywnych skutków niespełnionych wymagań w zakresie chłodzenia na wzrost wegetatywny truskawki odmiany Merak w warunkach subtropikalnych. Porównywano zastosowania dolistne czterech środków chemicznych powodujących przerwanie stanu spoczynku (każdy na dwóch poziomach dawki): azotanu potasu w dawkach 1,5 i 3,0%, preparatu „Dormex” (H2HCN) w dawkach 0,5 i 1%, kwasu giberelinowego (GA3) w dawkach 50 i 100 mg/l, oleju Volck w dawkach 2,5 i 5,0% oraz uprawę kontrolną (opryski wodą destylowaną). Poddane indukcji, ale będące w stanie spoczynku świeżo zakorzenione rośliny potomne truskawki hodowano w plastikowych doniczkach o pojemności 3 l zawierających glebę piaszczysto-gliniastą i kompost w proporcji 2:1 i poddano fertygacji roztworem Hoaglanda. Po 2 tygodniach od ugruntowania (na początku listopada) zastosowano nawożenie dolistne. Rośliny uprawiano przez 3,5 miesiąca w warunkach zewnętrznych w Agriculture and Natural Resource College w mieście Darab w irańskiej prowincji Fars, do zbioru i w jego trakcie. Doświadczenie zaplanowano w układzie losowych bloków kompletnych z 8 powtórzeniami.

Liczba kwiatów i kwiatostanów (pęków kwiatów) roślin poddanych działaniu obu dawek KNO3 w oprysku dolistnym znacznie wzrosła w porównaniu z innymi zabiegami (tabela 1). Ponadto średnia masa owoców pierwotnych i wtórnych w pęku owoców wzrastała po dolistnym zastosowaniu 3% KNO3 (tabela 1), co odzwierciedliło się najwyższą liczbą niełupek zliczoną na tych owocach. Niełupki to rzeczywiste owoce („orzeszki”) truskawki, a nawożone niełupki stymulują wzrost owoców po zapyleniu. Masa jagód jest silnie skorelowana z rozmieszczeniem i liczbą niełupek. Obserwacje wzrostu wegetatywnego wskazują, że zastosowanie dolistne KNO3 również doprowadziło do największego wzrostu powierzchni liści i wzrostu długości korzeni w porównaniu z uprawą kontrolną. Wszystkie środki powodujące przerwanie stanu spoczynku wykazały efekt zbliżony do niepoddanej nawożeniu uprawy kontrolnej, ale tylko zastosowanie dolistne azotanu potasu spowodowało maksymalny efekt zarówno dla wzrostu roślin, jak i masy owoców truskawki.

Tabela 1. Wpływ środków powodujących przerwanie stanu spoczynku na liczbę kwiatów, liczbę kwiatostanów oraz masę pierwotnych i wtórnych owoców truskawki odmiany Merak.   Wartości średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie przy prawdopodobieństwie na poziomie 5% przy zastosowaniu testu t-Duncana.

Autor

Eshghi, S., M.R. Safizadeh, B. Jamali and M. Sarseifi. 2012. Influence of foliar application of volk oil, dormex, gibberellic acid and potassium nitrate on vegetative growth and reproductive characteristics of strawberry cv.Merak. J. Biol. Environ. Sci, 6(16): 35-38.

Powiązane artykuły