bool(false)

mostrar

Azotan potasu okazał się preferowanym źródłem potasu dla bawełny przy nawożeniu dolistnym - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Azotan potasu okazał się preferowanym źródłem potasu dla bawełny przy nawożeniu dolistnym

W pracy porównano pięć źródeł potasu do nawożenia dolistnego. Zastosowane dawki N i K odpowiadały 11,2 kg KNO3/ha w 93 litrach roztworu na hektar. Na potrzeby uprawy kontrolnej i nawożenia innego niż KNO3 zastosowano 1,5 kg N/ha w postaci mocznika w celu wyrównania dawki azotu dostarczanej podczas nawożenia z wykorzystaniem KNO3. Wykonano łącznie 5 oprysków po 2, 4, 6, 7 i 8 tygodniach od rozpoczęcia kwitnienia. Nawożenie KNO3 pozwoliło na uzyskanie najwyższego plonu włókna bawełnianego (rysunek 1).

 

Rysunek 1.Wpływ dolistnego stosowania pięciu źródeł potasu na plon bawełny (kg włókna bawełnianego / ha).

Autor

Miley, W.N., D.M. Oosterhuis, and L.D. Janes. 1994. Effects of foliar application of five potassium fertilizers on cotton yield and quality. Arkansas Soil Fertility Studies 1993. Arkansas Agri. Exp. Sta. Research Series 436: 62-66.

Powiązane artykuły
Opryski azotanem potasu dają większy zwrot netto w przypadku upraw bawełny
Dolistne podawanie azotanu potasu zwiększa plonowanie bawełny