Artículos

Azotan potasu jako nawożenie uszlachetniające pozwoliło osiągnąć najlepszy wpływ na siewki melona

Celem przedsięwzięcia było dokonanie oceny reakcji siewek melona na działania służące ograniczeniu stresu po przesadzeniu oraz maksymalnemu zwiększeniu produkcji biomasy w ramach strategii zarządzania uprawami melona. Uszlachetnianie przeprowadzono w różnych roztworach 150 mM: KNO3, NH4NO3, (NH4)2SO4 oraz NaCl. Fertygacja NH4NO3 nie wyeliminowała efektu poprzednich zabiegów uszlachetniających. Siewki uszlachetnione KNO3 wykazały największą całkowitą świeżą i suchą biomasę, głównie ze względu na wyższą aktywność metaboliczną i większą powierzchnię liści (tabela 1). W doświadczeniu najlepsze wyniki osiągnięto w wyniku zastosowania azotanu potasu.

tabela 1. Wpływ uszlachetniania na siewki fertygowane NH4NO3.

Autor

Guzmán, M. and J. Olave. 2006. Response of growth and biomass production of primed melon seed (Cucumis meloL. cv. Primal) to germination salinity level and N-forms in nursery. Journal of Food, Agriculture and Environment, 4(1): 163-165.